КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА

     ПАЛМО АД е изцяло частна фирма, основана през 1990 г. в Плевен, с сновен предмет на дейност разработка и производство на пожароизвестителна и газосигнализационна техника. След създаването си фирмата постоянно разширява дейността си в развойната, производствената, инженеринговата и дистрибуторската области.
     Понастоящем основните направления в производството са:

    Пожароизвестителни централи за приложение в сгради и кораби,сигнално -охранителни централи и други системни устройства за приложение в сгради, комбинирани сигнално-охранителни и пожароизвестителни централи, прибори за  контрол на алкохолна концентрация в кръвта чрез анализ на издишван въздух, промишлени контролери на базата на едночипови микрокомпютри, микропроцесорни системи за автоматизация и контрол на различни  технологични процеси съгласно конкретните изисквания на клиентите.      Развойната и производствената дейност се основава на последните разработки в областа на електрониката и микрокомпютърната техника.    Производствената листа обхваща следните изделия и системи:

     - Фамилия пожароизвестителни централи /станции/  ПИС 2 FI , ПИС 4, ПИС8, ПИС24,  за приложение в сградни обекти с различно предназначение;

     - Фамилия пожароизвестителни централи /станции/ ПИСМА,ПИСМК,   използващи интелигентни адресируеми датчици от серията XP95 на фрмата " Apollo Fire Detectors" намиращи приложение в сградни обекти с различно предназначение;

     - Пожароизвестителна централа ЦПМ 24  за корабно приложение, сертифицирана от морските регистри на България и Русия;

    - Йерархични пожароизвестителни системи с централен компютър за защита на големи и разпръснати обекти с връзка по  телефонни линии;

     - Сигнално-охранителни централи и системи от фамилията К90, която включва серия централи К 9S XX за обекти с различна големина, адресни модули, изнесени панели за управление и индикация и други устройства за охрана и контрол на достъп;
     - Комбинирани централи за охрана и пожароизвестяване;
     - Технически средства за оповестяване и предаване на системната информация от пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи - модем-дайлъри за предаване на речева информация по телефонни линии, интелигентен високоговорящ звуков и светлинен сигнализатор;

      - Технически средства за оборудване на обслужвани дистанционни центрове за приемане на сигнали за тревога - радиомодеми, концентратори на данни и други устройства, работещи с фирмен софтуер COMPAL за IBM съвместими персонални компютри;      

     - Фамилия прибори за контрол на алкохолна концентрация  АЛКОМЕР 942,943  /прагови/,  АЛКОМЕР 931 /цифров/.  

     - Системи за определяне на обема на течни горива – газьол, бензин, нафта, втечнен пропан-бутан (LPG) – в подземни и надземни резервоари чрез измерване на нивото на горивото, нивото на утаената вода и температурата на горивото. Нивомерна система за бензиностанции - NAX-121.

ПАЛМО АД е оторизиран дистрибутор на водещи фирми за пожароизвестители от световен мащаб, като BOSCH Security Systems, Apollo Fire Detectors, KAC Alarm Company /Обединено кралство/, Nittan Systems /Швеция/, Kilsen /Испания/, Protectowire /САЩ/ и други.

        Благодарение на тясното си сътрудничество с тези фирми ПАЛМО АД е в състояние да изпълнява комплексни доставки на инженерингови фирми за проектиране и изпълняване на пожароизвестителни системи. ПАЛМО има изградена мрежа от над 15 такива фирми-партньори в повечето големи градове в страната. ПАЛМО АД непрекъснато развива производствената си гама чрез разработване на нови изделия, като интелигентни централи за пожароизвестяване и охрана и разширява възможностите за използване на изделията в системи.