Прибори за измерване на концентрацията на алкохол в кръвта

ALCOMER 931 

 

• Измерване на концентацията на алкохол в кръта в диапазона 0,05 - 3 ‰

• Удобна индикация

• Лесна работа

• Ръчно преносимо устройство

• Няколко възможни източника на захранване

• Многофункционално използване

Alcomer 931 е микропроцесоно устройство за измерване концентрацията на алкохол в кръвта чрез анализ на издишвания от човек въздух. .

Alkomer 931 може да се използва от службите за контрол на автомобилния трафик, транспортни фирми и др. където е небходим контрол за употреба на алкохол.

Принцип на работа: Концентрацията на алкохол в издишваният въздух е строгопропорцинална на концентрацията на алкохол в кръвта.Този въздух се вдухва в измерителна камера с газов сензор, който подава електрически сигнал съоветстващ на концентрацията на алкохола в кръвта. Параметрите на вдухването (дебит и продължителност) се следят със сензор за налягане.Полученият сигнал се обработва от микроконтролер, сравнява се със калибрирани стойности и се изобразява на цифров дисплей в промили концентрация на акохол в кръвта.

Работа с прибора: След включване на прибора от бутона "Вкл./Изкл." се появява индикация от две точки, и след 30сек. до 3 минути, тази индикация се заменя от три тирета и се чува кратък звуков сигнал, което е индикация че приборът е готов за работа.Контролираното лице вдухва силно и равномерно въздух през индивидуален мунщук за еднократно използване в продължение на 7сек , като непрекъснат звук и три мигащи тирета индицират правилното вдухване. Показанието се нулира с бутона ”RETURN ”.

При неправилно вдухване Алкомер 931 издава светлинна индикация.При неизправност в газовия сензор или разредена акумулаторна батерия приборът издава звукова и светлинна индикация и след 30 сек. се самоизключва.За предотвратяване на ненужното разреждане на акумулаторната батерияприборът се самоизключва, ако 3мин. след индикация за готовност за работа не бъде извършено измерване.

Технически данни

Измервателен диапазон и точност:

- от 0,05 до 0.99 ‰ ± 0,05 ‰

- от 1,00 до 1,99 ‰ ± 5 % от измерената стойност

- от 2,00 до 2,99 ‰ ± 7 % от измерената стойност

- от 3,00 до 3,5 ‰ грешката не се дифинира.

Относителна средноквадратична грешка 3,5 %

Точност на показването - три цифри

Максимално време за готовност 3 min

Време за вземане на пробата(вдухване) 7 s

Дебит на вдухвания въздух 0,12 l/s

Брой измервания с едно зареждане на акумулатора минимум 150

3 разрядна светодиодна цифрова индикация за резултатите и режимите на работа

Контрол “Вкл./Изкл” бутон, “Изчистване” бутон

Усовия за правилна работа :

- външна температура от 0 до 40 °С

- максимална релативна влажност 95 % при 30 °С

- вибрации 2 g ускорение при 20 - 25 Hz

Захранване:

- автономно от зкумулаторна батерия 9,2V/0,75 Ah

- 12 V от автомобилната инсталация чрез стабилизатор от запалката на автомобила

- От мрежа 220 V/50 Hz чрез стабилизиран токоизправител.

Комплекти:

- за автомономна работа електронен блок (BE) комплектован с акумулаторен блок (BA)

- за работа в автомобил електронен блок (BE) комплектован със стабилизаторен блок (BS)

- за стацинарни приложения електронен блок BE комплектован със стабилизаторен блок (BS) и токоизправителен блок (BM)

- отделно се предлага зарядно устройство (BZ) за акумулаторен блок (BA)

Максимални размери :

- BE със BA (със дръжка за ръка) 70 х 205 х 38 mm

- BE със BS (със кабел) 90 х 260 х 38 mm

- BM (със захранващ шнур) 95 х 115 х 55 mm

Максимална маса:

- BE със BA 0,46 kg

- BE със BS 0,42 kg

- BM 0.44 kg.

 

Обратно към продукти .